Automotive

Popraw wydajność produkcji oraz wykorzystanie zasobów dzięki dokładnym danym o przepływach materiałów i półproduktów

Zapytaj o ofertę

Zidentyfikuj problemy obniżające wydajność

Jakie problemy związane z produkcją uda się zidentyfikować?

Najczęstsze problemy, z jakimi się spotykamy na produkcji to nieplanowane zatrzymania lub opóźnienia związane z nieefektywnymi przepływami komponentów, lub półproduktów na linię produkcyjną, a także nierówna wydajność pracy w procesach manualnych, takich jak montaż.

Jak Indoorway pomoże mi w ich rozwiązaniu?

Dzięki stałemu monitoringowi ruchu wózków transportowych możliwa jest standaryzacja i stały monitoring przepływów na produkcję, a dzięki rejestracji czasu i miejsca pracy, można zidentyfikować i następnie zaadresować przyczyny różnic w wydajności.

Jakie korzyści odniosę?

1. Redukcja nieplanowanych przestojów produkcji: nawet o 100%
2. Poprawa OEE dzięki lepszej wydajności pracy oraz standaryzacji logistyki wewnętrznej: 1-10 p.p.

Jakie problemy dotyczące logistyki uda się zidentyfikować?

Najczęstsze problemy w logistyce wewnętrznej to standaryzacja tras i harmonogramów przejazdów pociągów logistycznych przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu zapasów przy linii produkcyjnej oraz niskiego poziomu pustych przejazdów.

Jak Indoorway pomoże mi w ich rozwiązaniu?

Na początku analizujemy, w jaki sposób przebiega obecny proces dostaw surowców na linię produkcyjną, np. kiedy się pojawiają największe odchylenia, a w którym miejscu wąskie gardła. Na tej podstawie pomagamy ustalić standard (trasy, częstotliwość przejazdów, liczbę wagoników, itp.), który następnie nasz system monitoruje 24/7, przekazując m.in. automatyczne alerty w przypadku opóźnień lub niepożądanych odchyleń.

Jakie korzyści odniosę?

Wydajny i ustandaryzowany transport wewnętrzny nie tylko pozwala na poprawę OEE, ale też umożliwia zmniejszenie liczby zasobów zaangażowanych w logistykę wewnętrzną, a nawet pozwala na uwolnienie przestrzeni na produkcji, która do tej pory była wykorzystywana na ciągi transportowe lub składowanie komponentów.

Popraw wskaźnik OEE

W jaki sposób mierzycie wydajność?

Koncentrujemy się na pomiarach strat (Muda), które mają wpływ na wydajność, w tym straty transportu, oczekiwania, ruchu pracowników, nadmiernego przetwarzania, nadmiernych zapasów. W tym celu analizujemy zbierane przez nasz system dane o lokalizacji zasobów, które możemy łączyć też z informacjami z systemów takich jak ERP czy WMS.

Jak Indoorway może pomóc w poprawie wydajności?

Dane z systemu Indoorway wskażą źródła i przyczyny powstawania strat, co pozwala na przygotowanie planu ich redukcji i stały monitoring efektów przeprowadzonych działań. Dzięki temu można lepiej zarządzać zmianą i upewnić się, czy działania naprawcze mają charakter stały.

Jakie odniosę korzyści?

Dzięki eliminacji strat można nie tylko zwiększyć wydajność pracy do zakładanej, ale nawet podnieść poprzeczkę. Na przykład, eliminacja przyczyn postojów na jednym z gniazd produkcyjnych może skrócić średni czas cyklu, co ma bezpośredni wpływ na wskaźnik OEE umożliwiając zwiększenie wolumenów produkcji przy niezmienionych zasobach. Możliwość zwiększenia wydajności obecnych zasobów, może też przynieść duże oszczędności na potencjalne wydatki inwestycyjne w nowe maszyny.

W jaki sposób mierzycie dostępność?

Nasze pomiary pozwalają na identyfikację zdarzeń, które negatywnie wpływają na dostępność maszyn, szczególnie związanych z czasem przezbrojeń. Bardzo często jest to skomplikowany proces angażujący różne zasoby, co sprawia że nie jest łatwo zebrać odpowiednie dane manualnie. W celu pogłębienia analizy, Indoorway może łączyć dane o ruchu zasobów z danymi z MES.

Jak Indoorway pomoże mi poprawić dostępność?

Dane zebrane przez nasz system są wykorzystywane do planowania inicjatyw SMED i następnie pilnowania poprawnego wykonania procesu przezbrojenia dzięki odpowiedniemu ustawieniu wskaźników oraz alertów informujących o nieprawidłowym przebiegu procesu, np. braku pracownika o odpowiednich kwalifikacjach.

Jakie odniosę korzyści?

Standaryzacja i stały monitoring procesów związanych z przezbrojeniami w istotny sposób pomaga w podniesieniu OEE, a tym samym wolumenów produkcji. Z naszych doświadczeń wynika, że dzięki standaryzacji średni czas przezbrojeń może się zmniejszyć nawet o 30%.  

Popraw wykorzystanie przestrzeni oraz zasobów

O jakie zasoby chodzi na produkcji?

Funkcja rejestracji czasu i miejsca pracy pozwala na zmniejszenie strat (Muda) związanych z ruchem pracowników (np. konieczność częstego odejścia od stanowiska pracy w celu przyniesienia narzędzia lub komponentu), a połączenie danych RCP z matrycą umiejętności, pozwala na identyfikację przyczyn nierównej wydajności.

Jak mogę lepiej wykorzystać przestrzeń?

Na produkcji każda przestrzeń niedodająca wartości jest nadmiarowa. Lepsze wykorzystanie środków transportu może uwolnić miejsce przeznaczone wcześniej na ciągi transportowe lub parkingi, a poprawienie wydajności transportu wewnętrznego może np. zmniejszyć bufory produkcyjne, a tym samym uwolnić bardzo cenne miejsce przy linii lub gniazdach produkcyjnych.

Jakie odniosę korzyści?

Więcej przestrzeni to możliwość dodania mocy produkcyjnych lub przyspieszenie taktu, bo wtedy występuje np. mniejsze ryzyko wąskich gardeł.

O jakie zasoby chodzi w logistyce?

Indoorway może pomóc w ograniczeniu pustych przebiegów wózków widłowych oraz pociągów logistycznych, czego skutkiem powinna być optymalizacja floty.

Jak mogę lepiej wykorzystać przestrzeń?

Lepsze wykorzystanie środków transportu może uwolnić miejsce przeznaczone wcześniej na ciągi transportowe lub parkingi, a poprawienie wydajności transportu wewnętrznego może np. zmniejszyć wymagany poziom zapasów, a tym samym uwolnić miejsce zajmowane przez pola odkładcze, część magazynu lub supermarketu.

Jakie odniosę korzyści?

Przede wszystkim niższy Opex lub Capex. Redukcja nawet jednego wózka to oszczędność kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie w kosztach transportu i dodatkowo rekrutacji, tym bardziej że operatorów wózków często nie jest łatwo zatrudnić.