Centra dystrybucyjne

Poznaj ruch i lokalizację zasobów pomiędzy transakcjami zarejestrowanymi w WMS, aby zmniejszyć puste przejazdy, zwiększyć liczbę kompletacji i przychód na pracownika

Zapytaj o ofertę

Zwiększ liczbę przeprowadzanych kompletacji

Co mogę mierzyć?

Indoorway pokazuje na żywo na mapie magazynu dokładną lokalizację wszystkich zasobów zaangażowanych w proces kompletacji, w tym wózków, pickerów, skanery. Przy integracji z WMS, widać też czy dany zasób w danym momencie jest w trakcie kompletacji, czy też dostępny.

Co mogę poprawić?

Mając dokładne dane na żywo na temat wykorzystania zasobów, zarządzający magazynem mogą lepiej alokować zadania i reagować na problemy jak tylko wystąpią, a nawet im zapobiegać. Dodatkowo, dzięki integracji systemu Indoorway z WMS, możliwa jest dynamiczna alokacja zleceń do zasobów, które je zrealizują w najbardziej optymalny sposób. Nazywamy to "Uberem dla magazynu".

Jakie odniosę korzyści?

Zarządzanie kompletacją z wykorzystaniem dokładnych danych w czasie rzeczywistym to więcej kompletacji per zasób, mniej pustych przebiegów oraz mniej zasobów (w tym kadra kierownicza) poświęconych na naprawianie błędów.

Co mogę analizować?

Indoorway dostarcza dokładnych danych o ruchu wszystkich zasobów uczestniczących w procesie kompletacji, w tym skanerów, wózków, pracowników, koszy do kompletacji. Przy połączeniu danych lokalizacyjnych z danymi z WMS, dostarczamy dokładnych wskaźników pokazujących co się działo "pomiędzy skanami", rzeczywistą wydajność poszczególnych zasobów, oraz wykorzystanie przez nie przestrzeni.

Co mogę poprawić?

Dzięki dokładnym danym o wydajności różnego rodzaju zasobów, można lepiej organizować ich pracę oraz planować ich liczbę aby móc obsłużyć spodziewane poziomy zamówień.

Jakie odniosę korzyści?

Zwiększenie liczby kompletacji pozwala na obsługę większej liczby zleceń od klientów, a tym samym poprawia rentowność magazynu.

Zredukuj liczbę pustych przebiegów

Skąd będę miał/a informację o pustych przejazdach?

System Indoorway może monitorować ruch wózków, pracowników oraz/lub skanerów zaangażowanych w proces kompletacji. Dzięki integracji z WMS, wiemy dokładnie który z zasobów pobrał już towar, a który dopiero się po towar udaje. Alternatywnie, informacje o pustych przejazdach wózków pozyskujemy dzięki zainstalowaniu dalmierzy laserowych na widłach.

Co mogę zrobić z danymi?

Dane o ruchu zasobów połączone z danymi z WMS pokazują dokładnie w jakich przypadkach występują najczęściej puste przejazdy. Może to być spowodowane np. mało optymalnym przydzielaniem zleceń (np. kolejności), albo niewłaściwym rozlokowaniem niektórych towarów w magazynie, co powoduje zbyt długi czasu na kompletację.

Jakie odniosę korzyści?

Zmniejszenie pustych przejazdów pozwala na zwiększenie liczby przeprowadzanych kompletacji bez konieczności jednoczesnego zwiększenia liczby zasobów.

Zoptymalizuj rozmieszenie towarów na magazynie

Czy nie wystarczą mi do tego
dane z WMS?

Systemy WMS zbierają dane jedynie w momencie zeskanowania kodu kreskowego danego towaru, czyli odbioru z lub dostarczenia do konkretnej lokalizacji. Nie rejestrują natomiast w jaki sposób przebiegała faktyczna ścieżka kompletacji, a takie dane zbiera system Indoorway. Zbierane przez Indoorway lokalizacyjne uzupełniają też analizy typu ABC/XYZ, co pozwala na lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

Jak mogę wykorzystać te dane?

Znając dokładne ścieżki kompletacyjne dla różnego typu asortymentu, liczbę zaangażowanych w poszczególne kompletacje zasobów, a także ich ogólne wykorzystanie, możliwa jest dokładna analiza w jakim stopniu obecne rozmieszczenie towarów oraz layout wpływają negatywnie na wydajność poszczególnych kompletacji. To jest niezbędny krok do podjęcia decyzji o ewentualnych zmianach w procesach, layout lub rozmieszczeniu towarów. System Indoorway może być następnie wykorzystany do sprawdzenia, czy wprowadzone zmiany przynoszą spodziewane efekty.

Jakie odniosę korzyści?

Optymalne rozmieszczenie towarów na magazynie pozwala na zmniejszenie pustych przebiegów oraz poprawę wydajności procesu kompletacji.