Polityka prywatności

I.  Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, dalej: „RODO”), informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka pod firmą Aformic RTLS sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Leona Wyczółkowskiego 113, 44-109Gliwice, wpisaną do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0001027893, NIP 9691657031,REGON 52485650500000,  (dalej: „Spółka” lub „Administrator”).

Administrator umożliwia kontakt w następującej formie:

a) listownie na adres: ul. Wyczółkowskiego 113, 44-109 Gliwice

b) na adres e-mail: indoorway@aiut.com

c) telefonicznie: +48 32 775 40 00

II.  Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych będących:

a.      kandydatami do pracy,

b.      klientami Spółki,

c.       potencjalnymi klientami Spółki, kontaktującymi się ze Spółką poprzez m.in. wiadomość e-mail, telefonicznie, za pośrednictwem social media, czy formularza kontaktowego;

d.      kontrahentami, dostawcami towarów i usług,

e.      wspólnikami, pracownikami, zleceniobiorcami,przedstawicielami, pełnomocnikami, prokurentami oraz osobami reprezentującymi klientów oraz dostawców towarów i usług (w tym również spółek prawa handlowego),

f.        pracownikami, zleceniobiorcami Spółki, osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, z którymi Spółka zawarła umowę o współpracy (w oparciu o zasady B2B) – obowiązek informacyjny spełniany jest przy zawieraniu umowy,

g.      praktykantami, stażystami - obowiązek informacyjny spełniany jest przy zawieraniu umowy o praktyki lub staż,

h.      użytkownikami formularzy znajdujących się na stronach internetowych należących do Spółki.

III. Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?

Administrator zapewnia, że zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej Spółka może przetwarzać m.in. wskazany poniżej zakres danych osobowych:

a.      dane identyfikacyjne, w tym w szczególności:imię i nazwisko,

b.      dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres,numer telefonu, adres e-mail,

c.       dane zbierane i przetwarzane w związku z dochodzeniem praw i roszczeń oraz wypełnianiem obowiązków ciążących na Spółce,

d.      dane zbierane i przetwarzane w związku z prowadzonym procesem rekrutacji,

e.      dane zbierane i przetwarzane dla celów marketingowych.

IV. Jaki jest cel, podstawa prawna oraz okres przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

·        prowadzenia procesu rekrutacji,

·        świadczenia przez nas usług,

·        nawiązywania relacji handlowych,

·        realizacji zamówień oraz zawartych umów oraz świadczenia usług;

·        współpracy przy sprzedaży bądź zakupie towarów lub usług,

·        wystawiania faktur VAT lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa oraz prowadzenia dokumentacji księgowej,

·        obsługi zgłoszeń reklamacyjnych,

·        utrzymywania z Tobą kontaktu w ramach współpracy, w tym odpowiedzi na Twoje zgłoszenia lub zapytania (przesłane również za pośrednictwem formularzy dostępnych na naszych stronach internetowych,czy za pośrednictwem social media),

·        zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez stosownie monitoringu wizyjnego na terenie Spółki,

·        prowadzenia marketingu bezpośredniego,

·        udzielenia informacji bankom finansującym działalność Spółki oraz projekty przez nią realizowane.

a) Jeśli jesteś kandydatem do pracy:
Okres przechowywania lub przetwarzania danych osobowych
art. 6 ust. 1 lit a) RODO
art. 6 ust. 1 lit c) RODO
Przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, w którym uczestniczysz
Cel przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Udział w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Udział w przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez Spółkę
art. 6 ust. 1 lit a) RODO
art. 6 ust. 1 lit c) RODO
Przez okres 2 lat, od dnia udzielania przez Ciebie zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji lub do dnia cofnięcia udzielonej przez Ciebie zgody.
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Spółki, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Maksymalnie  3 miesiące
Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w szczególności w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną lub przekazania informacji o wynikach prowadzonej rekrutacji
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
Przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, w którym uczestniczyłeś bądź do dnia cofnięcia udzielonej przez Ciebie zgody
Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Spółkę
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

b) Jeśli jesteś klientem Spółki (korzystasz ze świadczonych przez nas usług):
Okres przechowywania lub przetwarzania danych osobowych
art. 6 ust. 1 lit b) RODO
Okres realizacji umowy zawartej ze Spółką, a następnie okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa
Cel przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podjęcie działań przed zawarciem umowy, zawarcie umowy i realizacja umowy zawartej ze Spółką
Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz udostępnianie danych osobowych bankom i instytucjom finansowym w związku z finansowaniem działalności Spółki oraz inwestycji prowadzonych przez Spółkę, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Spółkę
art. 6 ust. 1 lit f) RODO
Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 74ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi
Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa (co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np. wystawienie fv, rozwiązanie umowy)
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Spółki, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Spółkę
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Maksymalnie  3 miesiące
Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. potwierdzenia spotkania, odwołania terminu spotkania, realizacji zamówienia lub świadczonej usługi - co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, jakim jest obsługa klienta
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Okres trwania zawartej z nami umowy, a także przez okres wymiany korespondencji związanej ze złożonym przez Ciebie zapytaniem lub zgłoszeniem, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa
Obsługa zgłoszeń reklamacyjnych, w związku z korzystaniem ze świadczonych przez nas usług
art. 6 ust. 1 lit b) RODO art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
Okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa
Marketing  bezpośredni
art. 6  ust. 1 lit. f RODO
Do czasu zgłoszenia sprzeciwu
Marketing produktów i usług partnerów Spółki
art. 6  ust. 1 lit. a RODO
Do czasu wycofania zgody

c) Jeśli jesteś potencjalnym klientem Spółki:
Okres przechowywania lub przetwarzania danych osobowych
art. 6 ust. 1 lit b) RODO
Do chwili podjęcia decyzji w kwestii zawarcia lub odmowy zawarcia umowy, nie dłużej niż rok od daty podjęcia przez Ciebie działania
Cel przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podejmowanie działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Spółki, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Spółkę
art. 6 ust. 1 lit f) RODO
Maksymalnie 3 miesiące
Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. potwierdzenia spotkania, odwołania terminu spotkania, realizacji zamówienia lub świadczonej usługi - co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, jakim jest obsługa klienta
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Okres trwania zawartej z nami umowy, a także przez okres wymiany korespondencji związanej ze złożonym przez Ciebie zapytaniem lub zgłoszeniem, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa
Podejmowanie działań mających na celu  pozyskanie nowych Klientów – marketing bezpośredni
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych  osobowych
Marketing produktów i usług partnerów Spółki
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
Do czasu wycofania zgody

d) Jeśli jesteś dostawcą towarów lub usług:
Okres przechowywania lub przetwarzania danych osobowych
art. 6 ust. 1 lit b) RODO
Okres realizacji umowy zawartej ze Spółką, a następnie okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa.
Cel przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Realizacja umowy zawartej ze Spółką bądź złożonego zamówienia
Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Spółkę
art. 6 ust. 1 lit f) RODO
Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 74ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi
Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa (co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego,w którym miało miejsce np. wystawienie fv, rozwiązanie umowy)
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Spółki , co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 Maksymalnie 3 miesiące
Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. realizacji zamówienia lub świadczonej usługi -co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Okres trwania zawartej z nami umowy, a także przez okres wymiany korespondencji związanej ze złożonym przez Ciebie zapytaniem lub zgłoszeniem, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa

e) Jeśli działasz w charakterze wspólnika, pracownika, zleceniobiorcy,przedstawiciela, pełnomocnika, prokurenta klienta lub dostawcy towarów i usług:
Okres przechowywania lub przetwarzania danych osobowych
art. 6 ust. 1 lit b) RODO
Okres obowiązywania umowy, przez który działasz jako przedstawiciel klienta/dostawcy towaru lub usługi, a następnie okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa
Cel przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Realizacja umowy zawartej przez Spółkę z podmiotem w którego imieniu występujesz, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Spółkę
Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Spółkę
art. 6 ust. 1 lit f) RODO
Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, jeśli Państwa dane były podane w umowie lub innych dokumentach związanych z realizacją przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa,w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi
Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa (co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np. wystawienie fv, rozwiązanie umowy)
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Spółki co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Spółkę
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 3 miesiące
Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonul ub adresu e-mail w celu np. potwierdzenia spotkania, odwołania terminu spotkania, realizacji zamówienia lub świadczonej usługi -co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
art. 6ust. 1 lit. f) RODO
Okres trwania zawartej z nami umowy, a także przez okres wymiany korespondencji związanej ze złożonym przez Ciebie zapytaniem lub zgłoszeniem, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa

V.  Z jakich źródeł pozyskujemy Twoje dane osobowe?
Kandydaci do pracy
Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Ciebie w dostarczonej nam dokumentacji aplikacyjnej bądź z innego źródła np. agencja pracy lub osoby trzecie ( w takiej sytuacji mamy obowiązek poinformowania Ciebie o źródle pozyskania Twoich danych osobowych).
Klienci
Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Ciebie lub osoby upoważnionej podczas rezerwacji spotkania, złożenie oferty, a także przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.
Potencjalni klienci
Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Ciebie lub ze źródeł publicznie dostępnych. W przypadku gdy dane osobowe zbierane są ze źródeł publicznie dostępnych, Spółka zbiera Twoje dane osobowe: imię, nazwisko,nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.
Dostawcy towarów i usług
Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Ciebie lub osoby upoważnionej przed zawarciem umowy (złożeniem zamówienia) lub w trakcie jej realizacji.
Przedstawiciele klientów/dostawców towarów i usług, osoby do kontaktu
Dane pozyskiwane są od podmiotu, w imieniu którego występujesz lub bezpośrednio od Ciebie. W przypadku gdy dane osobowe podawane są przez podmiot, w imieniu którego występujesz, Spółka zbiera następujące dane Ciebie dotyczące: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.

Twoje dane osobowe mogą być przez nas pozyskiwane z publicznie dostępnych źródeł, w szczególności z rejestru przedsiębiorców CEIDG lub Krajowego Rejestru Sądowego,w celu weryfikacji podanych przez Ciebie informacji. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie www. rejestrach. Możemy również pozyskiwać Twoje dane osobowe od podmiotów, w których jesteś zatrudniony, z którymi współpracujesz na podstawie umów cywilnoprawnych lub które reprezentujesz. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do realizacji zawartej z nami umowy lub realizacji złożonego zamówienia, w tym w szczególności: Twoje imię i nazwisko,zajmowane stanowisko oraz służbowe dane kontaktowe (adres e-mail oraz numer telefonu).

VI.  Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane w ramach świadczonych przez nas usług mogą być udostępnione:

Jednocześnie oświadczamy, że zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

VII. Czy  podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Kandydaci do pracy
Podanie danych osobowych w związku z przesłaną przez Ciebie  dokumentacją aplikacyjną, w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26  czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcie  udziału w procesie rekrutacji. W przypadku aplikowania na stanowisko związane  z nawiązaniem współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną podanie danych jest  niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy.
Klienci
Podanie przez Ciebie danych niezbędnych do złożenia oferty, a  następnie podpisania i realizacji umowy, jest warunkiem zawarcia umowy.  Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości złożenia oferty oraz  zawarcia umowy. Ponadto, Twoje dane są niezbędne do wypełnienia ciążących na  nas obowiązków prawnych wynikających w szczególności z przepisów o rachunkowości  oraz przepisów podatkowych.
Potencjalni klienci
Jeśli podajesz swoje dane bezpośrednio Spółce (w tym jej przedstawicielowi), ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań zmierzających do nawiązania relacji handlowych, w tym złożenia oferty i zawarcia umowy
Dostawcy towarów i usług
Podanie przez Ciebie danych niezbędnych do złożenia przez Ciebie  oferty, a następnie podpisania i realizacji z nami umowy bądź złożenia przez  nas zamówienia jest warunkiem zawarcia umowy/złożenia zamówienia. Odmowa ich  podania skutkować będzie brakiem możliwości przyjęcia przez nas Twojej oferty  oraz zawarcia umowy/złożenia zamówienia.
Przedstawiciele klientów/dostawców towarów i usług, osoby do kontaktu
Jeżeli podajesz swoje dane osobowe bezpośrednio Spółce (w tym  jej przedstawicielowi), ich podanie jest dobrowolne, ale potrzebne do  realizacji przez nas umowy na rzecz podmiotu, w imieniu którego występujesz,  w tym w szczególności w celu utrzymywania z Tobą kontaktu w związku z  realizacją umowy zawartej z podmiotem, który reprezentujesz. W przypadku  niepodania danych realizacja umowy może być utrudniona lub niemożliwa.

VIII. Czy podejmujemy wobec Twoich danych zautomatyzowane decyzje?

Wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Twoje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

IX. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Spółka umożliwia Ci skorzystanie z poniższych praw:

W przypadku skorzystania ze wskazanych powyżej praw, prosimy o skierowanie wniosku na adres e-mail: indoorway@aiut.com.

Jednocześnie informujemy, że wskazane powyżej prawa nie są bezwzględne i nie znajdą zastosowania w każdym przypadku przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Informujemy ponadto, że przed realizacją ww. praw mamy obowiązek zweryfikować osobę występującą z żądaniem, jako podmiot, którego dotyczą dane osobowe objęte wnioskiem.

X. Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

Spółka stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Twoje dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem,ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych w Spółce zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne,organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.  

XI. Wykorzystanie plików cookie i podobnych technologii

W celu poprawy funkcjonowania naszej Strony, używamy plików cookie, plików web beacons, technik rozpoznawania urządzeń (device fingerprinting) i podobnych technologii. Korzystamy też z narzędzi Google Analytics.

Pliki cookies to pliki tekstowe zawierające niewielkie ilości informacji, które są pobierane na Twój komputer, telefon komórkowy lub inne urządzenie, kiedy odwiedzasz stronę internetową. Pliki cookies są następnie przesyłane z powrotem na stronę, z której pochodzą, podczas każdej kolejnej wizyty, lub na inną stronę, która rozpoznaje te pliki cookies. Pliki cookies są użyteczne, bo pozwalają stronie rozpoznawać urządzenie użytkownika, ułatwiają nawigowanie pomiędzy stronami, zapamiętują Twoje preferencje i zapewniają ogólną poprawę działania stron. Dzięki plikom cookies reklamy, które widzisz w internecie,będą także lepiej dopasowane do Twoich zainteresowań. Na tej Stronie używane są następujące typy cookies:

Web beacons (zwane też znacznikami pikselowymi) to transparentne pliki graficzne, używane do monitorowania Twojej aktywności na stronie i interakcji z jej elementami.


Rozpoznawanie urządzeń (device fingerprinting) to technologia, która pomaga wzbieraniu danych na temat Twojego urządzenia (używanej przeglądarki lub systemu operacyjnego, wtyczek, strefy czasowej i innych ustawień). Wykorzystujemy te informacje w celu Twojej identyfikacji i zapewnienia bezpieczeństwa na naszej stronie.

Google Analytics to narzędzie, którego używamy, by mierzyć liczbę wizyt na stronie, sprawdzać, które funkcjonalności cieszą się największą popularnością,oraz ulepszać działanie strony. By dowiedzieć się więcej na temat narzędzi Google Analytics i swojej prywatności, odwiedź stronę: [https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.Możesz też zablokować śledzenie przez Google Analytics, instalując w swojej przeglądarce specjalną wtyczkę: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Google Tag Manager to narzędzie służące nam do analizy użycia strony. Te„cookies” pozwalają nam analizować sposób, w jaki korzystasz z naszej strony poprzez przypisanie do twojego urządzenia generowanego automatycznie unikatowego numeru identyfikacyjnego, który pozwala nam rozpoznać twoje urządzenie podczas następnej wizyty

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach statystycznych, aby dopasować treści, działanie i strukturę strony do indywidualnych preferencji użytkowników, a także wyświetlać treści reklamowe dostosowane do ich zainteresowań. Pliki cookies i obrazy web beacon, które są używane do kierowania reklam do odpowiedniej publiczności, mogą być powiązane z innymi serwisami internetowymi, takimi jak Facebook. Pliki cookies mogą zbierać dane osobowe w celu poprawienia działania strony. Dane te są przechowywane w zaszyfrowanej postaci, a dostęp do nich jest ograniczony. Pliki cookies,których używają na Stronie osoby trzecie, w tym w szczególności użytkownicy strony, podlegają własnej polityce prywatności.


Używanie plików cookies i podobnych technologii jest automatycznie dopuszczone przez przeglądarki. Ustawienia te można jednak zmienić w dowolnym momencie. Aby poznać szczegóły na temat użytku plików cookies, sprawdź ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o cookies i podobnych technologiach oraz sprawdzić, jak wyłączyć je w używanej przez Ciebie przeglądarce, odwiedź stronę: http://www.allaboutcookies.org.

X.  Zmiana treści klauzuli informacyjnej:

Jesteśmy uprawnieni do zmiany niniejszej Klauzuli informacyjnej. Zmiana Klauzuli informacyjnej zostanie podana do Twojej wiadomości poprzez zamieszczenie na naszych stronach internetowych lub w sposób zwyczajowo przyjęty przez Spółkę w kontaktach z klientami oraz dostawcami usług, w tym w szczególności za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Masz dodatkowe pytania?

Napisz do nas